§1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć organizatora kursu którym jest Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Wiktoria Zwinczewska, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.13.142 z siedzibą przy ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków, NIP 679-125-36-91.
 2. Kursie – należy przez to rozumieć Kursy będące w ofercie Organizatora.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin kursów prowadzonych przez Organizatora, który określa ogólne zasady organizacji i tok Kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę która dokonała zapisu na Kurs, zaakceptowała regulamin i opłaciła Kurs.
 5. Wykładowcy – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą Kurs.

§2

 1. Organizator oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzania Kursów. 
 2. Organizator oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji Kursów. 

§3

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
  • odpowiedniego poziomu nauczania podczas Kursów,
  • prowadzenia Kursów przez wyspecjalizowaną kadrę naukową,
  • właściwej bazy dydaktycznej oraz sprzętu specjalistycznego umożliwiającego zajęcia praktyczne,
  • tłumacza języka polskiego dla Wykładowców nie posługujących się językiem polskim,
  • właściwej organizacji oraz obsługi administracyjnej procesu kształcenia.
 2. Program Kursów i terminy Kursów opisane są na stronie internetowej Organizatora w zakładce Kursy.
 3. Uczestnik składa zgłoszenie na Kurs za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej https://itcmkrakow.pl/.
 4. Ilość dni szkoleniowych ustalana jest oddzielnie dla każdego Kursu. Szczegółowe informacje o Kursie, w tym o ilości godzin szkoleniowych, znajdują się w harmonogramie poszczególnych Kursów.
 5. Forma i zakres materiałów udostępnianych Uczestnikom jest inna dla każdego Kursu i każdorazowo ustalana przez Wykładowcę w porozumieniu z Organizatorem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Kursów i Wykładowców i powiadomi Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w terminie nie później niż na 7 dni przed datą Kursu. 
 7. W przypadku odwołania Kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zaproponuje inny termin Kursu i powiadomi Uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 8. Organizator Kursu zastrzega sobie możliwość odwołania kursu do 30 dni przed jego rozpoczęciem i poinformowania o tym wszystkich Uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wówczas opłata za Kurs zostanie zwrócona Uczestnikowi.
 9. Po zakończeniu Kursu Uczestnik otrzymuje:
  • zaświadczenie o ukończeniu Kursu, zgodne z wzorem przewidzianym w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017, poz. 1632),
  • dyplom ukończenia Kursu.

§4

 1. Kurs może być prowadzony w formie stacjonarnej, w formie hybrydowej lub w formie online.
 2. Forma hybrydowa Kursu oznacza, że część praktyczna odbywa się stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora, a cześć teoretyczną stanowią nagrania w formie audiowizualnej lub wykłady prowadzone online.
 3. Kursy online odbywają się na platformie wybranej przez Organizatora.
 4. Uczestnik otrzymuje dostęp do Kursu online poprzez link i hasło wysyłane na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem Kursu.
 5. Uczestnik odpowiada za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp m.in. do: sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu, stabilnego połączenia internetowego, sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w kursie niewynikające z jego winy jak np. awaria połączenia internetowego lub inna siła wyższa.

§5

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego, płatności szybkim przelewem online, płatności PayPal na rachunek:

79 1440 1387 0000 0000 0967 7771 

PKO Bank Polski S.A,
tytułem: (Imię i nazwisko Uczestnika – nazwa Kursu).

 1. Opłata za Kurs może być rozłożona na części po wcześniejszym ustaleniu kwot i terminów.
 2. Za termin zapłaty na rachunek bankowy rozumie się uznanie rachunku bankowego Organizatora.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: itcm.krakow@gmail.com.
 4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji Kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika Kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie. 
 5. Materiały dydaktyczne udostępnianie przez Organizatora służą do wyłącznego użytku Uczestników i objęte są prawami autorskimi przynależnymi Organizatorowi. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora nagrywać filmów, fotografować, kserować, skanować ani w żaden inny sposób kopiować oraz przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz w jakikolwiek sposób materiałów dydaktycznych (tj; skryptów, prezentacji) udostępnianych podczas szkolenia.
 6. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uchybień ze strony Organizatora.

§6

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywania i rozpowszechniania przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Kursów stacjonarnych i hybrydowych w formie nagrań filmowych, dźwiękowych lub fotografii na stronach internetowych, w publikacjach oraz przy użyciu wszelkich pozostałych środków dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Organizatora.

§7

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Kursantem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres itcm.krakow@gmail.com . Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.