Informacje ogólne

 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Kursów organizowanych przez Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Dao (dalej: Regulamin) przed przystąpieniem do szkolenia oraz do stosowania się do jego przepisów.
 2. Organizatorem szkoleń jest NZOZ Werra Wiktoria Zwinczewska Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej, która jest organem prowadzących niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Dao z siedzibą w Skawinie przy ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina, NIP: 6791253691, Regon: 351278166 (dalej: Organizator szkoleń).
 3. Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób bez wykształcenia medycznego oraz do przedstawicieli zawodów medycznych, w tym fizjoterapeutów, lekarzy, techników masażystów. Kursy stacjonarne prowadzone przez Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Dao odbywają się na ul. Lipińskiego 1 w Krakowie. Kursy online prowadzone są za pośrednictwem do spotkań online, webinarów i konferencji ClickMeeting.
 4. Kurs może być prowadzony w formie stacjonarnej, w formie hybrydowej lub w formie online.
 5. Forma hybrydowa Kursu oznacza, że część praktyczna odbywa się stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora, a cześć teoretyczną stanowią nagrania w formie audiowizualnej lub wykłady prowadzone online.
 6. Uczestnik otrzymuje dostęp do Kursu online poprzez link i hasło wysyłane na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem Kursu.
 7. Uczestnik odpowiada za swoje bezpieczeństwo w sieci i we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp m.in. do: sprawnego laptopa/komputera lub też innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu, stabilnego połączenia internetowego, sprawnego mikrofonu i kamerki internetowej, pomieszczenia umożliwiającego swobodną komunikację.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w kursie niewynikające z jego winy jak np. awaria połączenia internetowego lub inna siła wyższa.
 9. Program szkolenia poszczególnych kursów oraz dostępne terminy znajdują się na stronie www.itcmkrakow.pl w zakładce Kursy.
 10. Organizator oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego przeprowadzania Kursów.
 11. Organizator oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji Kursów.

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się poprzez zakup online na stronie www.itcmkrakow.pl/kursy.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu w wybranym terminie jest otrzymanie automatycznej wiadomości e-mail od Organizatora szkoleń o otrzymaniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji oraz otrzymanie automatycznej wiadomości e-mail od operatora płatności o potwierdzeniu transakcji.

Cena szkolenia i warunki płatności

 1. Aktualne ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej www.itcmkrakow.pl w zakładce Kursy.
 2. Wszystkie podane ceny w rozumieniu podatku VAT są cenami brutto.
 3. Cena kursu zawiera:
  • koszt organizacji szkolenia: wynajęcie sali, wynagrodzenie wykładowców,
  • materiały szkoleniowe: skrypty, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, etc.,
  • narzędzia szkoleniowe udostępniane na czas kursu,
  • dyplom ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 4. Forma i zakres materiałów udostępnianych Uczestnikom jest inna dla każdego Kursu i każdorazowo ustalana przez Wykładowcę w porozumieniu z Organizatorem.
 5. Cena kursu nie obejmuje:
  • narzędzi szkoleniowych,
  • kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 6. Płatność za kurs realizowana jest z góry na dwa sposoby:
  • zapłata pełnej kwoty – oznacza jednorazową całkowitą zapłatę ceny kursu,
  • zapłata zadatku – oznacza wpłatę 500 PLN oraz zobowiązanie do zapłaty reszty kwoty nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wpłata całości kwoty w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego, płatności szybkim przelewem online, płatności PayPal na rachunek:
  • 79 1440 1387 0000 0000 0967 7771
  • PKO Bank Polski S.A,
  • tytułem: (Imię i nazwisko Uczestnika – nazwa Kursu).
 8. Za termin zapłaty na rachunek bankowy rozumie się uznanie rachunku bankowego Organizatora.
 9. W przypadku wpłaty zaliczki, brak wpłaty salda zamówienia (tj. pozostałych 70% ceny szkolenia) w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia, wykreśleniem z listy uczestników oraz utratą  wpłaconej zaliczki.
 10. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, Organizator szkoleń może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wpłaty salda zamówienia.
 11. Faktura za udział w szkoleniu wystawiana jest po zakończeniu kursu i przesyłana jest drogą elektroniczną. Na wyraźne żądanie Uczestnika, który wpłacił zaliczkę, Organizator szkoleń wystawi fakturę zaliczkową.

Korzystanie z dofinansowania KFS

 1. Uczestnik ma możliwość wykupienia udziału w szkoleniu w dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 2. W celu skorzystania z dofinansowania KFS należy zwrócić się do swojego lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Dla zarezerwowania miejsca na szkoleniu konieczna jest rejestracja w systemie sprzedaży online.
 4. Rozliczenie następuje poprzez wystawienie faktury na uczestnika lub jego pracodawcę. Jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, uczestnik może pokryć koszt szkolenia na własny rachunek.

Korzystanie z dofinansowania BUR

 1. Uczestnik ma możliwość wykupienia udziału w szkoleniu w dofinansowaniem z Bazy Usług Rozwojowych.
 2. W celu skorzystania z dofinansowania BUR należy zwrócić się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Dla zarezerwowania miejsca na szkoleniu konieczna jest rejestracja w systemie sprzedaży online.
 4. Rozliczenie następuje poprzez wystawienie faktury na uczestnika lub jego pracodawcę. Jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, uczestnik może pokryć koszt szkolenia na własny rachunek.

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegów we własnym zakresie i na własny koszt. Organizator szkoleń może wskazać rekomendowane obiekty oferujące specjalne warunki pobytu dla Uczestników szkoleń.
 2. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Uczestnicy mają obowiązek ściśle przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz przerw, w tym zwłaszcza przerwy obiadowej.
 3. Uczestnicy w trakcie zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, skupienia i uwagi.
 4. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptu, materiały do pisania, środki do dezynfekcji oraz narzędzia do zajęć praktycznych na czas trwania kursu.
 5. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz utrwalania obrazu i/lub dźwięku. W szczególności zabronione jest rejestrowanie technik prezentowanych przez prowadzących szkolenie. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego szkolenie, Uczestnicy mogą rejestrować obraz i/lub dźwięk fragmentów szkolenia, jednak upublicznianie zarejestrowanych materiałów należy ograniczyć wyłącznie do Uczestników tego konkretnego szkolenia. W przypadku rejestracji obrazu należy unikać filmowania twarzy prowadzących i Uczestników szkolenia.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w kursie (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy.
 2. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi poprzez e-mail na adres: sekretariat@itcmkrakow.pl.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, wniesione opłaty Uczestnik może w porozumieniu z Organizatorem szkoleń przenieść na wskazany przez siebie inny kurs.
 5. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie, Uczestnik ma możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

Odwołanie szkolenia i/lub zmiana terminu

 1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Organizator szkoleń zwróci uiszczoną za kurs opłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez Uczestnika terminu lub szkolenia.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itp.

Ochrona danych osobowych

 1. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zarejestrowanych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej www.itcmkrakow.pl oraz w mediach społecznościowych.
 3. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).

Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres sekretariat@itcmkrakow.pl w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.