Co jest celem projektu?

Celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Pomóc w tym mają dotacje w formie bonów, które będzie można wykorzystać np. na szkolenia, kursy. Co ważne, przedsiębiorcy sami decydują, na co chcą przeznaczyć bon – do wykorzystania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może skorzystać dofinansowania?

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.- https://mbon.pl/

Kiedy można ubiegać się o udział w projekcie?

Formularze rekrutacyjne można składać w sposób ciągły w ramach systemu mbon. Obowiązuje wyłącznie droga elektroniczna.

Jak długo trzeba czekać na dofinansowanie?

Zawarcie umowy z danym przedsiębiorcom nastąpi do 10 dni roboczych od zamówienia bonów (poprawnie złożonych dokumentów zgodnych z zapisami regulaminu). System informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca w Polsce.

Jaka jest wartość bonu rozwojowego?

1 bon rozwojowy = 45 zł co odpowiada 1 godzinie szkolenia lub kursu.

100% Wartości bonu zawiera zarówno kwotę dofinansowania o wartości 50% lub 80% oraz odpowiednio wkład własny Przedsiębiorcy o wartości odpowiednio 50% lub 20%, w zależności od uzyskanego przed przedsiębiorcę poziomu dofinansowania.

Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi przekracza kwotę 45 zł, Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania znajdziesz pod tym linkiem.

W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią, pod numer 12 307 32 15. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami.

SZKOLENIA Z EFS DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA – Grodzki Urząd Pracy W 2018 roku GUP realizuje szkolenia w formie bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby otrzymać bon szkoleniowy na realizację wskazanego szkolenia, osoba musi spełniać następujące kryteria:  nie pracować oraz posiadać status osoby bezrobotnej z ustalonym profilem pomocy II, nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W grupie osób do 25 roku życia, wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające w rejestrze Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

Bon szkoleniowy może uzyskać osoba, która dołączy do kompletnego wniosku uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, tj. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia w ramach bonu szkoleniowego lub oświadczenie osoby bezrobotnej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w ramach bonu szkoleniowego.

Wszystkie kursy znajdziesz pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dofinansowanie – Kontakt do operatorów  w poszczególnych województwach